'

Regulamin karty kinowej

REGULAMIN KARTY  „KINOWEGO KLUBU RIALTO”
Regulamin obowiązuje od dnia 01. 10. 2008 

Aktualizacja z dnia 10.02.2024

1.  Karta „Kinowego Klubu Rialto” jest formą uhonorowania najważniejszych widzów kina Rialto i upoważnia do kupna biletu w cenie rabatowej na seans do kina Rialto.

 1.1.Karta Klubu jest kartą elektroniczną  – od dnia 01.04.2024 tracą ważność karty wydane w poprzednich latach.

1.1.2. Właściciele kart wydanych w latach 2008 – 2019 mają prawo do wymiany karty na kartę elektroniczną uiszczając opłatę 5 pln do dnia 01.06.2024

1.1.3. Karta jest sprzedawana wyłącznie w kasie kina Rialto i nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. Kino Rialto nie ponosi również odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone karty po ich wydaniu.

         2. Jednorazowo na dany seans (lub inne wydarzenie o ile jest objęte zniżką na Kartę) można przy pomocy Karty zakupić jeden zniżkowy bilet. Wartość rabatu będzie nie mniejsza niż 20% od ceny biletu normalnego przy czym promocje nie sumują się.

2.1 Bilet zniżkowy obowiązuje na seanse z  regularnego repertuaru tj. standardowe pokazy filmowe. Nie dotyczy wydarzeń takich jak:

 • specjalne pokazy filmowe organizowane przez Kino Rialto, na które nie obowiązuje bilet zniżkowy Karty Klubu (np. pokazy przedpremierowe, transmisje lub retransmisje, pokazy specjalne w ramach cykli, itp.)
 • wydarzenia w Kinie Rialto organizowane przez podmioty zewnętrzne
 • wydarzenia niebędące seansami filmowymi (np. spotkania, koncerty, wystawy)
 • Karta jest ważna do 28.02.2026. Ważność karty może zostać przedłużona przez Intermedia s.c. będącą operatorem  kina Rialto.
 • Karta jest imienna i posiada swój indywidualny numer.
 • Karta może być wykorzystywana wyłącznie przez osobę będącą jej Posiadaczem. Personel kina jest uprawniony do weryfikacji danych Posiadacza Karty z innym dokumentem  tożsamości.  
 • Aby otrzymać Kartę, należy podać swoje dane (imię i nazwisko wraz z adresem e-mail) w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą oraz uiścić stosowną opłatę.
 • Zgromadzone Dane osobowe, służą wyłącznie do wydania Karty. Podając je, członkowie „Kinowego Klubu Rialto” mogą wyrazić zgodę na odbieranie informacji o nowych promocjach, wydarzeniach filmowych i repertuarze Kina Rialto a zwłaszcza informacji na jakie wydarzenia karta nie będzie obowiązywała. 
 • Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem „Kinowego Klubu Rialto” i używaniem Karty można uzyskać w Kasie Kina Rialto.
 • Odebranie Karty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Intermedia s.c zastrzega sobie prawo do zmiany w/w regulaminu w każdym momencie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 • Administratorem danych osobowych jest Intermedia s.c. Jolanta Myszka Piotr Zakens, ul. J. H. Dąbrowskiego 38, 60-843 Poznań; NIP: 7811734343, kontakt:iod@kinorialto.poznan.pl
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 • Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 • Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

Każda osoba fizyczna, która przekazała dane Intermedia s.c. będącej operatorem Kina Rialto ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych