Drogie Kinomaniaczki i Drodzy Kinomaniacy
Za nami trzecie, popandemiczne otwarcie. Wystartowaliśmy w sobotę, 22.05, dość niespodziewanie! Dziękujemy za liczne dowody wsparcia w czasie pandemii (zarówno te osobiste, mailowe i telefoniczne, jak i uczestnictwo w naszych akcjach online). To było dla nas bardzo ważne.
Cały czas działamy jednak w epidemiologicznej rzeczywistości i dopóki nie zostaną anulowane ograniczenia, będziemy musieli wspólnie zaakceptować pewne zmiany w sposobie funkcjonowania kina. W związku z obowiązującymi przepisami i szczegółowymi wytycznymi, musieliśmy wprowadzić szereg regulacji, dlatego też stworzony został nowy, czasowy regulamin, który zarówno Was, jak i Nas, będzie obowiązywał do czasu zniesienia restrykcji. Prosimy Was zatem zarówno o zrozumienie, jak i akceptację nowych zasad, z którymi zresztą spotkacie się we wszystkich kinach, jaki i stosowanie się do nich z uśmiechem na twarzy. Z regulaminem prosimy się zapoznać przed kupnem biletu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE PRZEZ KINO RIALTO:

• Utrzymywanie przynajmniej 50% wolnych miejsc podczas każdego seansu, z zachowaniem jednego pustego miejsca po obu stronach każdego zajętego miejsca i naprzemienności rzędów.
• Wyznaczenie stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy widzami oraz między widzami a obsługą.
• Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk pracownikom oraz klientom kina (przy wejściu głównym do kina oraz w toaletach).
• Umieszczenie w toaletach instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prawidłowego mycia rąk.
• Wyłączenie suszarek nadmuchowych w toaletach.
• Dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (toalet, klamek, oraz poręczy foteli kinowych) Pobieranie danych kontaktowych od widzów, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2.
– wyznaczenie strefy gastronomicznej w celu umożliwienia widzom konsumpcji poza salą kinową
• Wprowadzenie wytycznych dla pracowników oraz widzów Kina Rialto.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO ZASTOSOWANIA PRZEZ WIDZKI I WIDZÓW KINA RIALTO:

• Staraj się kupić bilet on-line
• W przypadku płatności w kasie wybierz płatność kartą
• Podaj swoje dane kontaktowe w kasie kina, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną).
• Zakryj usta i nos w czasie pobytu w kinie
• Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z kina
• Zachowaj odstęp 2 m
• Konsumpcja możliwa jedynie w wyznaczonej strefie gastronomicznej.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN:
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

par. 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia
w seansach i wydarzeniach (zwanych dalej „Seansami”) organizowanych przez Kino Rialto w Poznaniu (zwany dalej „Kinem”).
Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce?fbclid=IwAR0neckQTkvnRtCNVlJM1JDoocSC24pYz7tE2pvWDVLVnJqu5zEYPzIShQ8 .
par. 2

Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa
w Seansie (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Seansie, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

par. 3

Uczestnik Seansu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Kinie zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Kina, a także do stosowania się do wytycznych personelu Kina.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku zapłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

par. 4

Do udziału w Seansie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
Przed wejściem do Kina każdy uczestnik Wydarzenia jest proszony o złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

par. 5
Kino udostępni każdej osobie uczestniczącej w Seansie formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych.
Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne, a służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Kino właściwym służbom sanitarnym.
Formularz będzie przechowywany przez Kino przez 2 tygodnie od dnia Seansu.
par. 6

Na terenie Kina należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa , przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas Seansu.
Kino nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
Na terenie Kina, w tym także podczas wchodzenia na teren Kina, wchodzenia na salę kinową, zajmowania miejsc i wychodzenia z sali kinowej lub z Kina należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
par. 7

Procedura wpuszczania uczestników Seansów na teren Kina będzie rozpoczynana 15 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu.
par. 8

Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Kino.
Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
par. 9

Uczestnicy Seansów proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
par. 10

Zasady uczestnictwa w Seansie lub przebywania na terenie Kina mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
Regulamin obowiązuje od 27.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
Dane kontaktowe Kina Rialto:
tel.: 61 8475399, e-mail: kasa@kinorialto.poznan.pl

Regulamin dotyczący zakazu nagrywania
lub fotografowania w kinie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie Rialto w Poznaniu wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.

Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu

Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

§ 3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.

Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.

Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.

Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.

§ 4 Monitoring

Teren Kina, w tym sale kinowe oraz hol główny jest monitorowany.

Regulamin kina

Szanowni Państwo,
Kino Rialto jest kinem studyjnym. Prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu, który dotyczy m.in. następujących punktów:

  • zakazu wnoszenia i spożywania gorących posiłków podczas seansu (hamburgerów, frytek, zup, fast foodów, itp.)
  • zakazu wnoszenia pop-cornu, chipsów, lodów oraz alkoholu,
  • zakazu używania telefonów— prosimy o ich wyłączenie,
  • zakazu nagrywania filmu i dokonywania zdjęć podczas projekcji,
  • zakazu palenia tytoniu i e-papierosów na terenie całego kina, prowadzenia głośnych rozmów lub przeszkadzania innym w oglądaniu filmu.

W przypadku zauważenia przez Państwa przypadków naruszenia regulaminu prosimy o kontakt z personelem kina.

ikonka1

ikonka2

Contact Us

#c50c36 #ffffff 300 400 #fff #000 left 140px click 400 410px px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 0 0
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się o nowościach i promocjach jako pierwszy


E-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej od Kina Rialto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kino Rialto – Intermedia s.c. J. Myszka P. Zakens, os. Piastowskie 19/22, 61-148 Poznań, NIP: 7811734343, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.
Zapisz się!
REPERTUAR