Drogie Kinomaniaczki i Drodzy Kinomaniacy
W nowej, epidemiologicznej rzeczywistości, dopóki nie zostaną anulowane ograniczenia, będziemy musieli wspólnie zaakceptować pewne zmiany w sposobie funkcjonowania kina. W związku z obowiązującymi przepisami i szczegółowymi wytycznymi, musieliśmy wprowadzić szereg regulacji, dlatego też stworzony został nowy, czasowy regulamin, który zarówno Was, jak i Nas, będzie obowiązywał do odwołania.
Prosimy Was zatem zarówno o zrozumienie, jak i akceptację nowych zasad, z którymi zresztą spotkacie się we wszystkich kinach, jak i stosowanie się do nich, gdyż ich lekceważenie może mieć dla nas przykre konsekwencje. Z regulaminem prosimy się zapoznać przed kupnem biletu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE PRZEZ KINO RIALTO:

• Udostępnianie 30% wolnych miejsc podczas każdego seansu, z wyłączeniem osób, które dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia przeciwko Covid-19.
• Wyznaczenie stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy widzami oraz między widzami a obsługą.
• Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk pracownikom oraz klientom kina (przy wejściu głównym do kina oraz w toaletach).
• Umieszczenie w toaletach instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prawidłowego mycia rąk.
• Wyłączenie suszarek nadmuchowych w toaletach.
• Dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (toalet, klamek, oraz poręczy foteli kinowych) Pobieranie danych kontaktowych od widzów, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2.
wyznaczenie strefy gastronomicznej w celu umożliwienia widzom konsumpcji poza salą kinową
• Wprowadzenie wytycznych dla pracowników oraz widzów Kina Rialto.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO ZASTOSOWANIA PRZEZ WIDZKI I WIDZÓW KINA RIALTO:

• Staraj się kupić bilet on-line
• W przypadku płatności w kasie wybierz płatność kartą
• Podaj swoje dane kontaktowe w kasie kina, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną).
• Zakryj usta i nos w czasie pobytu w kinie
• Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z kina
• Zachowaj odstęp 2 m
• Konsumpcja możliwa jedynie w wyznaczonej strefie gastronomicznej znajdującej się na dziedzińcu kina.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN:
związany z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia
w seansach i wydarzeniach (zwanych dalej „Seansami”) organizowanych przez Kino Rialto w Poznaniu (zwany dalej „Kinem”).
Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce?fbclid=IwAR0neckQTkvnRtCNVlJM1JDoocSC24pYz7tE2pvWDVLVnJqu5zEYPzIShQ8 .
§ 2

Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa
w Seansie (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Seansie, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

Uczestnik Seansu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Kinie zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Kina, a także do stosowania się do wytycznych personelu Kina.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku zapłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§4

Do udziału w Seansie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
Przed wejściem do Kina każdy uczestnik Wydarzenia jest proszony o złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

§ 5
Kino udostępni każdej osobie uczestniczącej w Seansie formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych.
Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne, a służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Kino właściwym służbom sanitarnym.
Formularz będzie przechowywany przez Kino przez 2 tygodnie od dnia Seansu.
§ 6

Na terenie Kina należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas Seansu.
Kino nie dostarcza widzom maseczek.
Na terenie Kina, w tym także podczas wchodzenia na teren Kina, wchodzenia na salę kinową, zajmowania miejsc i wychodzenia z sali kinowej lub z Kina należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
§ 7

Procedura wpuszczania uczestników Seansów na teren Kina będzie rozpoczynana 10 minut przed planowanym rozpoczęciem seansu.
§ 8

Kino udostępnia widzom 30% łącznej liczby miejsc, z wyłączeniem osób, które dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.
Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Kino.
Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
§ 9

Uczestnicy Seansów proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
§10

Zasady uczestnictwa w Seansie lub przebywania na terenie Kina mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
Regulamin obowiązuje od 15.12.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
Dane kontaktowe Kina Rialto:
tel.: 61 8475399, e-mail: kasa@kinorialto.poznan.pl

ikonka1

ikonka2

Contact Us

#c50c36 #ffffff 300 400 #fff #000 left 140px click 400 410px px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 0 0
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się o nowościach i promocjach jako pierwszy


E-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej od Kina Rialto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kino Rialto – Intermedia s.c. J. Myszka P. Zakens, os. Piastowskie 19/22, 61-148 Poznań, NIP: 7811734343, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.
Zapisz się!
REPERTUAR